AAB式的词语含拼音

匿名2020-07-09 09:29:19
最佳回答

安安蓝ān ān lán


半半天bàn bàn tiān


乍乍的zhà zhà de


冉冉趋rǎn rǎn qū


化化笺huà huà jiān


刀刀客dāo dāo kè


骉骉水biāo biāo shuǐ


蚩蚩氓chī chī méng


饽饽房bō bō fáng


塔塔米tǎ tǎ mǐ


空空儿kōng kòng ér


多多许duō duō xǔ


觑觑然qù qù rán


拂拂娇fú fú jiāo


路路通lù lù tōng


踏踏歌tā tà gē


都都统dōu dū tǒng


好好交hǎo hǎo jiāo


几几乎jǐ jī hū


交交关jiāo jiāo guān


井井然jǐng jǐng rán


滴滴金dī dī jīn


冬冬鼓dōng dōng gǔ


面面上miàn miàn shàng


兜兜裤dōu dōu kù


牙牙伍yá yá wǔ


步步娇bù bù jiāo


风风势fēng fēng shì


莺莺传yīng yīng chuán


干干凈gàn gàn jìng


高高手gāo gāo shǒu


散散的sǎn sǎn de


昔昔盐xī xī yán


晋晋然jìn jìn rán


刮刮叫guā guā jiào


呱呱叫guā guā jiào


呱呱啼guā guā tí


鵳鵳子jiān jiān zǐ


代代花dài dài huā


悄悄话qiāo qiāo huà


咘咘噔bù bù dēng


夜夜曲yè yè qǔ


叮叮猫dīng dīng māo


咶咶叫huài huài jiào


嬉嬉然xī xī rán


欣欣然xīn xīn rán


呀呀唔yā yā wú


棒棒鸡bàng bàng jī


呀呀呜yā yā wū


哵哵鸟bā bā niǎo


嬷嬷爹mó mó diē


团团转tuán tuán zhuàn


行行子xíng háng zǐ


行行好xíng xíng hǎo


待待儿dài dài ér


好好儿hǎo hǎo ér


妈妈子mā mɑ zǐ


嬬嬬然rú rú rán


巴巴头bā bā tóu


孛孛丁bó bó dīng


面面观miàn miàn guān


面面光miàn miàn guāng


婆婆家pó pó jiā


梆梆枪bāng bāng qiāng


棚棚硬péng péng yìng


娘娘庙niáng niáng miào


嬷嬷妈mó mó mā


盘盘国pán pán guó


梆梆硬bāng bāng yìng


柳柳惊liǔ liǔ jīng


栩栩园xǔ xǔ yuán


榻榻眯tà tà mī


木木然mù mù rán


杭杭子háng háng zǐ


栲栲儿kǎo kǎo ér


括括叫kuò kuò jiào


急急风jí jí fēng


捱捱儿ái ái ér


捻捻转niǎn niǎn zhuàn


担担手dàn dɑn shǒu


月月红yuè yuè hóng


炉炉匠lú lú jiàng


毛毛雨máo máo yǔ


氲氲使yūn yūn shǐ


脡脡然tǐng tǐng rán


碌碌公lù lù gōng


窝窝鞋wō wō xié


盼盼女pàn pàn nǚ


聒聒叫guō guō jiào


耶耶乎yē yē hū


当当响dāng dāng xiǎng


的的圆de dí yuán


蛐蛐罐qū qū guàn


窝窝头wō wō tóu


蜜蜜甜mì mì tián


聒聒儿guō guō ér


蚩蚩者chī chī zhě


蛩蛩毡qióng qióng zhān


蹦蹦调bèng bèng diào


簇簇新cù cù xīn


蒙蒙亮méng mēng liàng


劳劳亭láo láo tíng


节节高jié jié gāo


喷喷香pēn pèn xiāng


乌乌武wū wū wǔ


趴趴凳pā pā dèng


胊胊然qú qú rán


蹴蹴然cù cù rán


蛐蛐儿qū qū ér


艒艒船mù mù chuán


答答战dā dā zhàn


蹦蹦戏bèng bèng xì


花花面huā huā miàn


翣翣眼shà shà yǎn


赧赧然nǎn nǎn rán


重重孙chóng chóng sūn


跷跷板qiāo qiāo bǎn


都都知dōu dōu zhī


谷谷呱gǔ gǔ guā


触触生chù chù shēng


非非想fēi fēi xiǎng


铃铃香líng líng xiāng


泡泡纱pào pào shā


鞑鞑里dá dá lǐ


济济然jì jì rán


敌敌畏dí dí wèi


玄玄孙xuán xuán sūn


汤汤儿shāng shāng ér


毛毛虫máo máo chóng


六六鱼liù liù yú


六六鳞liù liù lín


哈哈儿hā hā ér


哈哈镜hā hā jìng


九九图jiǔ jiǔ tú


拉拉队lā lā duì


啦啦队lā lā duì


命命鸟mìng mìng niǎo


三三径sān sān jìng


三三节sān sān jié


瑟瑟尘sè sè chén


千千饭qiān qiān fàn


娃娃气wá wa qì


娃娃鱼wá wa yú


淅淅盐xī xī yán


下下人xià xià rén


曚曚亮méng méng liàng


毛毛匠máo máo jiàng


丕丕基pī pī jī


末末了mò mò liǎo


光光乍guāng guāng zhà


八八席bā bā xí


瑟瑟枕sè sè zhěn


瑟瑟幕sè sè mù


回回豆huí huí dòu


回回鼻huí huí bí


介介然jiè jiè rán


拉拉姑lā lā gū


喇喇蛌là là gǔ


麻麻雨mā mɑ yǔ


麻麻亮mā mɑ liàng


麻麻黑mā mɑ hēi


三三制sān sān zhì


干干净qián qián jìng


清清早qīng qīng zǎo


上上人shàng shàng rén


上上手shàng shàng shǒu


上上乘shàng shàng chéng


娃娃生wá wa shēng


温温然wēn wēn rán


猩猩木xīng xīng mù


猩猩血xīng xīng xuè


猩猩色xīng xīng sè


猩猩草xīng xīng cǎo


猩猩屐xīng xīng jī


猩猩唇xīng xīng chún


惺惺奴xīng xīng nú


休休亭xiū xiū tíng


休休散xiū xiū sàn


呀呀呼yā yā hū


湛湛新zhàn zhàn xīn


芨芨草jī jī cǎo


声声慢shēng shēng màn


飘飘然piāo piāo rán


梦梦乍mèng mèng zhà


蝲蝲蛄là là gū


滴滴涕dī dī tì


棒棒糖bàng bàng táng


冬冬声dōng dōng shēng


对对子duì duì zǐ


碰碰车pèng pèng chē


碰碰船pèng pèng chuán


歇歇气xiē xiē qì


早早儿zǎo zǎo ér


粑粑头bā bā tóu


娇娇女jiāo jiāo nǚ


佼佼者jiǎo jiǎo zhě


某某人mǒu mǒu rén


砰砰声pēng pēng shēng


婆婆嘴pó pó zuǐ


沙沙声shā shā shēng


娃娃亲wá wa qīn


呜呜声wū wū shēng


西西里xī xī lǐ


小小说xiǎo xiǎo shuō


姣姣者jiāo jiāo zhě


咝咝声sī sī shēng


嘟嘟响dū dū xiǎng


噗噗声pū pū shēng


蝈蝈儿guō guō ér


可可豆kě kě dòu


吱吱声zhī zhī shēng


混混儿hùn hùn ér


蒙蒙黑mēng mēng hēi


担担面dàn dɑn miàn


溜溜儿liū liù ér


溜溜转liū liū zhuàn


小小子xiǎo xiǎo zi


喇喇蛄là la gū

本回答由 学识网 回答

TAG

公元元年天蝎座运势详解2022二十四节气缓解胃痛简短生日祝福语AAB词语拼音

等你来答